Aktualności

Data dodania: 01-12-2021

Ogłoszenie naboru na składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan w ramach I tury naboru do projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia”

Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” wraz z Partnerem – Centrum Wspierania Biznesu Europea sp. z o.o. ogłasza termin naboru na składanie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i biznesplany w ramach projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia”


Termin rozpoczęcia składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan: 13.12.2021 r.

Termin zakończenia składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan: 02.01.2022 r.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0023/20:

Wniosek musi zostać złożony przez uczestnika Projektu przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej.

 • Uczestnicy Projektu składają Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta
 • Wniosek należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej w wyznaczonym terminie naboru, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez Uczestnika/czkę projektu (definicja wskazana w Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w § 1)
 • Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Dmowskiego 17 f/7, 50 – 203 Wrocław, biuro projektu czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00 do 17.00, w piątki w godzinach od 08.00 do 16.00.
 • Beneficjent dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.
 • Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
 • Jeden Uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego Wniosku. W przypadku, gdy Uczestnik projektu złoży więcej niż jeden Wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął

jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego Wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

 • Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, Wniosek wraz z biznesplanem, załącznikami i oświadczeniami należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.
 • Pola, które danego Uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji we Wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 • W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru Wniosku oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
 • W przypadku składania Wniosku w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru znajdującego się w Regulaminie w § 11 pkt 12

Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania oraz poniżej. Papierowa wersja dokumentów dostępna jest w biurze projektu pod adresem: ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0023/20 wraz z załącznikami w wersji edytowalnej i pdf wersja obowiązująca od 17.11.2021 r.


Data dodania: 17-11-2021

Zmiany dotyczące dokumentów projektowych

Informujemy, iż dn. 17.11.2021 r. zostały dokonane zmiany w treści dokumentów rekrutacyjnych:

– w załączniku f) do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan

Zmiany, które Beneficjent wprowadził dot. treści punktu 2 oświadczenia:

– było: Korzystam / Nie korzystam* równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW), na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

– po zmianach: Korzystam / Nie korzystam* równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW), na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Aktualne wzory dokumentów projektowych: Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0023/20 wraz z załącznikami w wersji edytowalnej i pdf wersja obowiązująca od 17.11.2021 r.


Data dodania: 09-11-2021

Zmiany dotyczące dokumentów projektowych

Informujemy, iż dn. 09.11.2021 r. zostały dokonane zmiany w dokumentach projektowych:

 • dodano załącznik nr 8 a – Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowych
 • w treści Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dodano informację o nowym załączniku

Aktualne wzory dokumentów projektowych: Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0023/20 wraz z załącznikami w wersji edytowalnej i pdf – wersja obowiązująca od 09.11.2021 r.


Data dodania: 06-10-2021

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Twoja szansa na sukces!

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia” – I tura naboru


Data dodania: 17-09-2021

Wyniki oceny merytorycznej – lista rankingowa I tury naboru do projektu

Lista rankingowa I tury naboru


Data dodania: 16-09-2021

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 24.09.2021 r.

Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 6 ust. 10 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” Projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia” nr RPDS.08.03.00-02-0023/20 z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 24.09.2021 r.
Informujemy, iż na dzień 16.09.2021 r. wpłynęło 29 zgłoszeń do projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia”


Data dodania: 27-08-2021

Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych – wydłużenie terminu do 17.09.2021 r.

Informujemy, iż zgodnie z paragrafem 6 ust. 10 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” Projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia” nr RPDS.08.03.00-02-0023/20 z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń wydłużony zostaje nabór dokumentów rekrutacyjnych.
Nowy termin zakończenia II tury naboru dokumentów rekrutacyjnych to 17.09.2021 r.
Informujemy, iż na dzień 27.08.2021 r. wpłynęło 9 zgłoszeń do projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia”


Data dodania: 05-08-2021

Zmiana dotycząca II tury naboru uczestników do projektu oraz treści Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Informujemy, iż w II turze naboru do projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia” (Termin rozpoczęcia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 11.08.2021 r. Termin zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 30.08.2021 r.) wsparcie udzielone zostanie co najmniej 90% osobom z terenów wiejskich (w rozumieniu KC).

W II turze zrekrutowanych zostanie 37 osób: 34 osoby z terenów wiejskich, 3 osoby z terenów innych niż tereny wiejskie. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach II tury zostanie przyznane 33 osobom, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Fakultatywne wsparcie pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Jednocześnie informujemy, że dn. 05.08.2021 r. zostały dokonane zmiany w treści zał. nr 4 do Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, tj. w Karcie oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (w tabeli sprawdzającej).

było: „Czy Formularz rekrutacyjny w części A i części B oraz wszystkie oświadczenia są podpisane?”

po zmianach: „Czy Formularz rekrutacyjny w części A i części C (Oświadczenia) są podpisane?

Aktualny Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w Biurze Projektu.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów rekrutacyjnych dostępna jest w biurze projektu pod adresem: Centrum Wspierania Biznesu Europea sp. z o.o., ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

Regulamin wraz z załącznikami


Data dodania: 29-07-2021

Zakończenie I tury naboru

Informujemy, iż dnia 30.07.2021 r. nastąpi zakończenie I tury naboru dokumentów rekrutacyjnych. Termin kolejnej tury rozpoczyna się 11.08.2021 r.


Data dodania: 27-07-2021

II tura naboru uczestników do projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia”

Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” wraz z partnerem Centrum Wspierania Biznesu Europea sp. z o. o. ogłasza II turę naboru uczestników do projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia”.

W II turze naboru wsparcie udzielone zostanie co najmniej 90% osobom z terenów wiejskich.

W II turze zrekrutowanych zostanie 37 osób: 34 osoby z terenów wiejskich, 3 osoby z terenów innych niż tereny wiejskie. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach II tury zostanie przyznane 33 osobom, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Fakultatywne wsparcie pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Termin rozpoczęcia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 11.08.2021 r.

Termin zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 30.08.2021 r.

Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w Biurze Projektu.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów rekrutacyjnych dostępna jest w biurze projektu pod adresem: Centrum Wspierania Biznesu Europea sp. z o.o., ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

Załącznik: Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0023/20 wraz z załącznikami w wersji edytowalnej i pdf

Informacje dotyczące naboru:

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, lider projektu zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu lider projektu zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Lider projektu poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Liderowi projektu (za dzień skutecznego doręczenia informacji Liderowi projektu uznaje się:

 • w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu. Każda osoba biorąca udział w rekrutacji może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, do wykonywania czynności wynikających z ubiegania się o udział w projekcie (nie dotyczy udziału w rozmowach kwalifikacyjnych);
 • w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);
 • w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu;
 • w drodze elektronicznej: w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu a także w formie skanów dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. – datę wpływu na adres Biura Projektu (obowiązujący adres mailowy: info@europea.pl). Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku od godziny 09.00 do 17.00, w piątki od godziny 08.00 do 16.00.

Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Lidera projektu będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia.

Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od kandydata/tki, który/a pojawił/a się w Biurze Projektu w godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Biura Projektu. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru określonego w § 6 Dokumentacja rekrutacyjna i nabór dokumentów rekrutacyjnych ust. 15 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0023/20.

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony). Kserokopie dokumentów powinny zostać potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem kandydata/tki. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera klauzulę „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach trwania naboru do projektu tylko jednego Formularza rekrutacyjnego przez kandydata/tkę. W przypadku, gdy kandydat/tka złoży więcej niż jeden Formularz rekrutacyjny, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego Formularza rekrutacyjnego i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Każdy kandydat/tka, który przedłoży dokumenty rekrutacyjne, otrzyma Indywidualny Numer Identyfikacyjny. Wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji publikowane na stronie internetowej projektu będą identyfikowane z kandydatem/-ką wyłącznie z wykorzystaniem wspomnianego numeru.

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Przyjęte dokumenty rekrutacyjne są kierowane do oceny formalnej i merytorycznej, prowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną.

Dokumenty złożone przez kandydata/tkę do projektu w trakcie procedury rekrutacyjnej pozostają własnością Lidera projektu i nie podlegają zwrotowi.


Data dodania: 22-07-2021

Zmiany w treści Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Informujemy, iż dn. 22.07.2021 r. zostały dokonane zmiany w treści zał. nr 5 do Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, tj. Karcie oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego.

Modyfikacji uległ pkt. 4 Karty – było:

4. Charakterystyka klientów i konkurencji

– Analiza potencjalnych klientów

– Analiza oczekiwań klientów

po zmianie:

4. Charakterystyka klientów i konkurencji

– Analiza potencjalnych klientów

– Analiza potencjalnej konkurencji

Ww. zmiany nie mają wpływu na przebieg I tury naboru uczestników do projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia”

Aktualne wzory dokumentów projektowych: Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0023/20 wraz z załącznikami w wersji edytowalnej i pdfwersja obowiązująca od 22.07.2021 r.


Data dodania: 13-07-2021

Zmiany w treści Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Informujemy, iż dn. 13.07.2021 r. zostały dokonane zmiany w treści Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Modyfikacji uległ punkt 15 paragrafu 6 – wzór opisu koperty zawierającej dokumenty zgłoszeniowe do Projektu:

Podany na wzorze opisu adres po zmianach: Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” Biuro projektu: ul. Dmowskiego 17f/7, 50–203 Wrocław

Ww. zmiany nie mają wpływu na przebieg I tury naboru uczestników do projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia”

Aktualne wzory dokumentów projektowych: Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0023/20 wraz z załącznikami w wersji edytowalnej i pdfwersja obowiązująca od 13.07.2021 r. do 22.07.2021 r.

Data dodania: 09-07-2021

Zmiany w treści dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, iż dn 09.07.2021 r. zostały dokonane zmiany w treści dokumentów rekrutacyjnych. Modyfikacji uległ załącznik nr 2 do RRiPŚFnRP (Formularz rekrutacyjny) – pkt. 26 w części C Oświadczenia otrzymał brzmienie:

„Oświadczam, że jestem/ nie jestem* osobą należącą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Działaniu 8.3 RPO WD tj.

 • pozostającą bez zatrudnienia w tym znajdującą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osobą w wieku 50 lat i więcej, kobietą, osobą z niepełnosprawnościami, osobą długotrwale bezrobotną oraz osobą z niskimi kwalifikacjami lub osobą, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (…)”

Ww. zmiany nie mają wpływu na przebieg I tury naboru uczestników do projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia”

Prosimy o stosowanie nowych wzorów formularzy. W przypadku złożenia przez kandydatów dokumentów na starych wzorach beneficjent dokonana korekty pisarskiej.

Aktualne wzory dokumentów projektowych: Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0023/20 wraz z załącznikami w wersji edytowalnej i pdfwersja obowiązująca od 09.07.2021 r. do 13.07.2021 r.

Data dodania: 02-07-2021

Zmiany w treści dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, iż dn. 02.07.2021 r. zostały dokonane drobne zmiany w treści dokumentów rekrutacyjnych.

– załącznik nr 2 do RRiPŚFnRP (Formularz rekrutacyjny) – w części II dodano do wyboru kandydata pole: Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP

– załącznik nr 16 i nr 17 do RRiPŚFnRP (wzór umowy na wsparcie pomostowe ze strony i Lidera i Partnera) – w art. 9 ust.1 poprawiono „z zastrzeżeniem ust. 3” na „z zastrzeżeniem ust. 2”

– załącznik nr 10 do RRiPŚFnRP (karta oceny formalnej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan) poprawiono omyłkę pisarską – str. 3, było: Czy Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan został sporządzony według wzoru (załącznik nr 9 8 do Regulaminu)?

Poprawiono na: Czy Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan został sporządzony według wzoru (załącznik nr 9 do Regulaminu)?

Ww. zmiany nie mają wpływu na przebieg I tury naboru uczestników do projektu „Twoja szansa na suckes! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia”

Aktualne wzory dokumentów projektowych: Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0023/20 wraz z załącznikami w wersji edytowalnej i pdf – wersja obowiązująca do 09.07.2021 r.


Data dodania: 25-06-2021

I tura naboru uczestników do projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia”

Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” wraz z partnerem Centrum Wspierania Biznesu Europea sp. z o. o. ogłasza I turę naboru uczestników do projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia”.

W I turze zrekrutowanych zostanie 37 osób. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach I tury zostanie przyznane 34 osobom. Fakultatywne wsparcie pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Termin rozpoczęcia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 12.07.2021 r.

Termin zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 30.07.2021 r.

Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia” wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w Biurze Projektu.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania poniżej oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Papierowa wersja dokumentów rekrutacyjnych dostępna jest w biurze projektu pod adresem: Centrum Wspierania Biznesu Europea sp. z o.o., ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0023/20 wraz z załącznikami w wersji edytowalnej i pdf  – wersja obowiązująca do 09.07.2021 r.

Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0023/20 wraz z załącznikami w wersji edytowalnej i pdf  – wersja obowiązująca do 02.07.2021 r.


Informacje dotyczące naboru:

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, lider projektu zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu lider projektu zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Lider projektu poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Liderowi projektu (za dzień skutecznego doręczenia informacji Liderowi projektu uznaje się:

 • w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika – datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu. Każda osoba biorąca udział w rekrutacji może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, do wykonywania czynności wynikających z ubiegania się o udział w projekcie (nie dotyczy udziału w rozmowach kwalifikacyjnych);
 • w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe – datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);
 • w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich – datę wpływu do Biura Projektu;
 • w drodze elektronicznej: w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu a także w formie skanów dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. – datę wpływu na adres Biura Projektu (obowiązujący adres mailowy: info@europea.pl). Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław. Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku od godziny 09.00 do 17.00, w piątki od godziny 08.00 do 16.00.

Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Lidera projektu będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia.

Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od kandydata/tki, który/a pojawił/a się w Biurze Projektu w godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Biura Projektu. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru określonego w § 6 Dokumentacja rekrutacyjna i nabór dokumentów rekrutacyjnych ust. 15 Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia” nr projektu RPDS.08.03.00-02-0023/20.

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony). Kserokopie dokumentów powinny zostać potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem kandydata/tki. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera klauzulę „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach trwania naboru do projektu tylko jednego Formularza rekrutacyjnego przez kandydata/tkę. W przypadku, gdy kandydat/tka złoży więcej niż jeden Formularz rekrutacyjny, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego Formularza rekrutacyjnego i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Każdy kandydat/tka, który przedłoży dokumenty rekrutacyjne, otrzyma Indywidualny Numer Identyfikacyjny. Wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji publikowane na stronie internetowej projektu będą identyfikowane z kandydatem/-ką wyłącznie z wykorzystaniem wspomnianego numeru.

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Przyjęte dokumenty rekrutacyjne są kierowane do oceny formalnej i merytorycznej, prowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną.

Dokumenty złożone przez kandydata/tkę do projektu w trakcie procedury rekrutacyjnej pozostają własnością Lidera projektu i nie podlegają zwrotowi.

Przewiń do góry