O projekcie

Projekt: „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia”

Nr: RPDS.08.03.00-02-0023/20

Termin realizacji: 01.04.2021 r. – 31.03.2023 r.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wsparcie 110 osób od 30 roku życia, wyłącznie pozostających bez zatrudnienia, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami oraz osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z województwa dolnośląskiego, w tym 40% osób zamieszkujących w rozumieniu KC obszary wiejskie, obejmujące szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprzez przyznanie 100 z nich bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i pomostowego wsparcia finansowego w okresie od 01.04.2021 – 31.03.2023.

Uczestnicy: Grupa docelowa to 110 osób (54 mężczyzn i 56 kobiet) zamieszkujących na obszarze województwa dolnośląskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) wyłącznie od 30 roku życia – pozostających bez zatrudnienia, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami oraz osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Beneficjent w ramach realizacji projektu zapewni środki na założenie działalności dla Uczestników projektu, którzy stracili zatrudnienie po 1 marca 2020 r., niemniej jednak w przypadku negatywnej oceny biznesplanu dany uczestnik nie otrzyma dotacji. Co najmniej 40% uczestników projektu będą to osoby zamieszkujące obszary wiejskie (w rozumieniu KC).

Kwota dofinansowania z UE:

4 985 942,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

BIURO PROJEKTU:

Wrocław, ul. Romana Dmowskiego 17F/7, tel. 71 799 99 73

Szczegółowe informacje w Regulaminie Rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Lider:
Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław
Biuro Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17f/7, 50-203 Wrocław

Partner:
Centrum Wspierania Biznesu Europea sp. z o. o.
ul. Dmowskiego 17f/7, 50-203 Wrocław

Biuro Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17f/7, 50-203 Wrocław

Przewiń do góry